نشست خبری پروژه «سی» – خبرگزاری برنا، عکاس: سارا عبداللهی