حضور وزیر محترم خارجه ایران، جناب آقای محمدجواد ظریف