مراحل ساخت و تجهیز محل اجرا – ١٨ تیر ماه 96
فضاى باز کاخ موزه ملت
مجموعه فرهنگى تاریخى سعدآباد